Salgs- og leveringsbetingelser

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

1. ANVENDELSE

Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang, de ikke fraviges ved anden skriftlig aftale.

2. PRODUKTINFORMATION OG PRISER

Oplysninger i produktinformation og prislister er kun bindende i det omfang, aftalen udtrykkeligt henviser til dem.

Et tilbud afgivet af Intec system aps er kun bindende for Intec system aps, såfremt det accepteres af køber inden 14 dage efter, at tilbuddet er afgivet/fremsendt pr. post, fax eller e-mail til køber.

Alle priser er angivet excl. moms. Der tages forbehold for eventuelle trykfejl samt eventuelle pris- og valutastigninger. Montering er ikke inkluderet i de angivne priser.

3. KONSTRUKTIONSÆNDRINGER

Intec system aps forbeholder sig ret til før levering uden forudgående meddelelse til køber at foretage sådanne ændringer i konstruktion, udførelse m.v., som Intec system aps måtte finde nødvendige.

Sådanne ændringer giver kun køber ret til at hæve købet, såfremt køber kan bevise, at en bestemt konstruktion, udførelse el.lign. var en forudsætning for købet. Foretagne ændringer og heraf foranlediget ophævelse af købet, berettiger ikke køber til nogen skadeserstatning.

4. RISIKOENS OVERGANG

Medmindre andet er aftalt, anses leverancen solgt Ex Works (EXW – INCOTERMS). Risikoen for varen overgår til køber ved afhentning hos Intec system aps (herunder Intec system aps’s lagerfaciliteter). Der kan mellem parterne indgås aftale om, at levering sker med fremmed fragtfører. Fragt- og ekspeditionsomkostningerne afholdes af køber.
Køber opfordres til at tegne nødvendige forsikringer for det købte, herunder fragtforsikring, gældende fra tidspunktet for risikoens overgang.

5. LEVERING

Medmindre andet er skriftligt aftalt, er opgivne leveringstider efter bedste skøn. Leveringsdato er den angivne dato for afsendelse fra Intec system aps.

Kommer Intec system aps til den opfattelse, at aftalt leveringstid ikke kan overholdes, eller at forsinkelse må anses for sandsynlig, vil køber modtage skriftlig meddelelse herom samt så vidt muligt tidspunktet, hvor levering påregnes at kunne finde sted.

Ser Intec system aps sig ikke i stand til at levere det solgte i henhold til aftalt leveringstid eller i henhold til en ifølge forudgående punkt forlænget leveringstid, har køber ret til at hæve købet.

Intec system aps’s ansvar for tab, køber måtte lide som følge af forsinkelse eller manglende levering kan aldrig over- stige 10% af den del af den aftalte købesum, som dækker den del af materiellet for hvilken aftalen hæves.

Skyldes forsinkelse fra Intec system aps’s side omstændigheder ved force majeure giver dette ikke køber krav på erstatning, men alene ret til at hæve, i overensstemmelse med bestemmelserne herom nedenfor.

Den ovenfor anførte begrænsning i Intec system aps’s ansvar gælder ikke, såfremt Intec system aps har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed.

Undlader køberen at modtage materiellet på den aftalte dag er han desuagtet forpligtet til at erlægge enhver af levering betinget betaling, som om levering af det pågældende materiel havde fundet sted. Intec system aps skal sørge for, at materiellet opbevares for købers regning og risiko. På køberens anmodning skal Intec system aps forsik- re materiellet for købers regning mod kontant betaling herfor.

Intec system aps kan skriftligt opfordre køberen til at modtage materiellet indenfor rimelig tid.

Undlader køberen at gøre dette indenfor det angivne tidsrum er Intec system aps berettiget til, ved skriftlig medde- lelse til køberen, at hæve aftalen for den leveringsklare del af materiellet, som på grund af køberens undladelse ikke bliver leveret. Intec system aps har da ret til erstatning for den skade, som køberens misligholdelse har påført ham.

For kunder der benytter sig af produktet Freight Forwarding fra Intec System, sker leverancer som udgangspunkt i de internationale og gældende standard INCOTERMS medmindre andet er aftalt. Kunden er forpligtet til selv, at tegne relevant varegods forsikring. Kunder der benytter sig af produktet DDP+IOR (importer of record) acceptere, at der ikke leveres kvitteret fragtbrev ved levering til slutkunden og at der ikke udleveres dokumenter eller anden dokumentation fra Intec System.

6. BETALING

Intec system aps’s betalingsbetingelser er som anført på fakturaen. Betaling skal ske i DKK (Danske kroner), hvis ikke andet er aftalt. Opfyldelsesstedet for købers betalingsforpligtelse er Intec system aps’s forretningssted.
Betaler køberen ikke til aftalt tid og skyldes forsinkelsen ikke Intec system aps, er Intec system aps berettiget til at beregne morarente fra forfaldsdagen med en rentesats svarende til 2% pr. påbegyndt måned.

7. EJENDOMSFORBEHOLD

Leverancen forbliver Intec system aps ejendom indtil betaling er erlagt fuldt ud. Betaling ved check, veksel eller gældsbevis anses ikke som betaling, før fuld indfrielse endeligt har fundet sted.

8. ANSVAR FOR MANGLER

Intec system aps yder 12 måneders garanti på produkter udviklet af Intec System aps, garantien omfatter alene produktionsfejl og mangler. Produkter der ikke er produceret af Intec System aps følger den garanti som producen- ten foreskriver.

Intec system aps’s reklamationsprocedurer er i øvrigt beskrevet på www.intecsystem.dk.

9. ANSVAR FOR LEVERANCENS SKADEFORVOLDELSE & PRODUKTANSVAR

Forvolder en leverance fra Intec system aps skade, er Intec system aps ansvarlig for personskade på betingelse af, at det dokumenteres, at skaden skyldes fejl og forsømmelse begået af Intec system aps. Intec system aps har intet ansvar for skade på løsøre eller fast ejendom.

Intec system aps har under ingen omstændigheder ansvar for driftstab, datatab, tabt fortjeneste eller noget andet indirekte tab.

I det omfang, Intec system aps måtte blive pålagt ansvar overfor tredjemand er køber forpligtet til at holde Intec system aps skadesløs i det omfang et sådant ansvar rækker ud over de ovenfor fastsatte grænser. Køber er pligtig at lade sig sagsøge ved samme domstol, som behandler erstatningskrav imod Intec system aps i anledning af skade, som påstås forvoldt af en fejl ved en af Intec system aps’s leverancer. Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til ovenstående, skal denne part straks underrette den anden herom.

10. ANSVARSFRIHED – FORCE MAJEURE

Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed, såfremt de forhindrer aftalens opfyldelse eller gør opfyldelsen urimelig byrdefuld.

Arbejdskonflikter, strejker, lock-out og enhver anden omstændighed, som parterne ikke har været herrer over, såsom brand, krig, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, sabotage-handlinger, rekvirering, beslaglæggelse, valuta-restriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig va- reknaphed, restriktioner af drivkraftmidler og mangler ved leverancer fra underleverandører eller forsinkelse med sådanne leverancer, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder.

Den part, som ønsker at påberåbe sig nogen af de nævnte omstændigheder, skal uden ugrundet ophold skriftligt underrette den anden part om begivenhedens opståen og ophør.

Begge parter er berettiget til ved skriftlig meddelelse til den anden at hæve aftalen, når dens opfyldelse indenfor en rimelig tid bliver umulig på grund af nogen i dette punkt nævnte omstændigheder.

11. AFGØRELSE AF TVISTER – VÆRNETING

Tvistigheder i anledning af aftalen og til denne tilføjede bestemmelser skal afgøres efter dansk rets regler og med Sø- og handelsretten i København eller Østre Landsret som værneting.